summer by tess-alice featuring g v g vG.V.G.V. g v g v, $110 / Short shorts / RETROSPECS  eyewear, $150
summer by tess-alice featuring g v g v


G.V.G.V. g v g v, $110 / Short shorts / RETROSPECS eyewear, $150

Posted 1 year ago with 1 note #polyvore  #fashion  #style  #G.V.G.V.  #RETROSPECS  #A.P.C.